Redakcja KR

Regulamin Duch Pogórza 2024

Winne Podbukowina, 06.12.2023

1. Charakterystyka ogólna
Duch Pogórza jest imprezą biegową, w trakcie której jej uczestnicy będą rywalizować na trasach przebiegających po szlakach turystycznych, poza szlakami oraz na drogach
publicznych (bez wstrzymywania ruchu innych użytkowników) Pogórza Przemysko Dynowskiego. Trasa poprowadzona jest w 98% po użytkach leśnych. Na trasie występują naturalne przeszkody w postaci powalonych drzew, rowów z wodą, strumyków, zarośli, pozostałości po wycince drzew i inne.

2. Cel imprezy
a) Promocja gminy Dubiecko, Pogórza Przemysko Dynowskiego i okolic.
b) Popularyzacja biegów trialowych jako uniwersalnej i aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
c) Integracja środowisk sportu amatorskiego
 
3. Termin i miejsce
Duch Pogórza: 22-24.03.2024 start i meta: Dom Kultury, Winne Podbukowina 37-750 Dubiecko
 
4. Program
Szczegółowy program zawodów zostanie podany w komunikacie technicznym.
 
5. Trasa i start
Bieg będzie rozgrywany jednocześnie na 5 dystansach :
Demon - +200km +/-7992m
Upiór - „100 km” +/- 3996 m
Duch - „+ 60 km” +/- 2664 m
Duszek - „+ 30 km” +/- 1332 m
Diabelska trzynastka - „14km” +\- 450 m
Trasa będzie poprowadzona po pętli o długości ok 34 kilometrów.
Trasy biegów będą oznakowane.
Każdy zawodnik może również posiadać i korzystać z własnej mapy turystycznej lub nośników GPS.
Szczegółowy przebieg trasy, znakowanie oraz zasady bezpieczeństwa zostaną podane będą w komunikacie technicznym oraz podczas odprawy technicznej.
Szczegółowy i ostateczny przebieg trasy zostanie opublikowany w formie mapy poglądowej.
Organizator zastrzega możliwość zmiany przebiegu trasy w dowolnym terminie.
Dystanse podane są w przybliżeniu ze względu na możliwe błędy pomiarowe urządzeń GPS.
 
6. Kategoria Służby Mundurowe dla dystansu 34km
a) W zawodach mogą brać udział pracownicy: Straży pożarnej, OSP, Poicji, Ratownicy medyczni, GOPR,TOPR, Lasów Państwowych, Wojska Polskiego.
 
7. Limity czasowe i limity miejsc
Limity czasowe oraz liczba zawodników, która może wziąć udział w poszczególnych dystansach:
NAZWA DYSTANSU, ILOŚĆ KM, PRZEWYŻSZENIE, GODZINA STARTU, DATA STARTU, LIMIT CZASU, LIMIT OSÓB
DEMON +200KM +/-7992m 8:00 22.03.2024 54h 50
UPIÓR +100KM +/- 3996m 00:00 22-23.03.2024 24h 150
DUCH +60KM +/- 2664m 7:00 23.03.2024 16h 200
DUSZEK +30KM +/- 1332 8:00 23.03.2024 8h 300
DIABELSKA TRZYNASTKA +13KM +/-450M 9:00 23.03.2024 5h 200
Limity miejsc na danym dystansie zostaną wyczerpane z chwilą uiszczenia przez zawodników opłat oraz zaksięgowania ich na koncie Organizatora.
Organizator poza wyznaczonymi limitami miejsc zastrzega sobie do własnej dyspozycji 50 dodatkowych miejsc startowych, przesunięcia oraz zwiększenia limitów pomiędzy poszczególnymi trasami.
Limity na okrążeniach:
Na każdą pętle przypada taki sam limit czasu, który wynosi 8h.
Czyli zawodnik ma 8h na pokonanie okrążenia.(Przykładowo jeśli zawodnik pokona pierwszą pętlę w czasie 6h to na drugą będzie miał 10h czyli 8h z limitu + 2h z zaoszczędzonego czasu z pierwszej pętli) Dotyczy to wszystkich dystansów z wyjątkiem DEMONA, gdzie nie będzie limitów pośrednich, a jedynie limit ogólny 54h.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitów czasowych w zależności od warunków atmosferycznych i terenowych panujących na trasie.
 
8. Zasady uczestnictwa dla Dystansu Demon +200km
a) Aby wystartować na dystansie +200km należy mieć ukończony minimum jeden bieg na dystansie 100km w przeciągu 2 lat, oraz minimum jeden górski ultramaraton powyżej 50km
b) zawodnicy, którym nie uda się zrobić pełnych 6 okrążeń zostaną sklasyfikowani na dystansie 100km i taki dystans będzie widoczny przy wynikach. Jednak czas pokonania pierwszych 3 okrążeń nie może być dłuższy niż 24h
c) zawodnikom którzy zrobią więcej niż 6 okrążeń do wyników zostanie wpisany pełny dystans jaki pokonają, jednak warunkiem jest ukończenie ostatniej pełnej pętli w czasie nie dłuższym niż 54h
d) dla zawodników, którzy zdecydują się na pokonanie więcej niż 6 pętli w ciągu 54h zostanie utworzona kategoria, gdzie nagrodzimy najlepszą kobietę oraz mężczyznę. W przypadku takiej samej ilości km zdecyduje najlepszy czas.
 
9. Zmiana dystansu podczas biegu.
Każdy z zawodników może zrezygnować podczas trwania zawodów z swojego dystansu i zostać skwalifikowanym na dystansie krótszym. Jednak należy pamiętać, że w przypadku dostania się do pierwszej trójki zostaną pominięci na podium.
 
10. Punkty kontrolne
Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne stałe i punkty kontrolne lotne.
Uczestnicy muszą biec z odsłoniętymi numerami umieszczonymi z przodu tak by były one widoczne dla sędziów.
O odnotowanie musi zadbać zawodnik - sędzia może nałożyć karę czasową za niewidoczny numer startowy - 10 minut doliczane do czasu biegu danego zawodnika oraz dyskwalifikację za brak numeru startowego.
 
11. Punkty żywieniowe i odżywianie na trasie
Na pętli będą znajdować się trzy punkty żywieniowe.
Wyjątkiem będzie Dystans +200km gdzie znajdować będzie się tylko jeden pkt odżywczy zlokalizowany na start/meta. Na trasie będą znajdywać się pkt samoobsługowe, gdzie zawodnicy znajdą wodę,cole, drobne przekąski.
Na punktach tych zawodnicy będą mogli skorzystać z dostępnych tam bufetów.
Obowiązkiem jest posiadanie własnych kubków składanych (bidonów lub innych naczyń) wielokrotnego użytku.
PKT 1 Kozi Garb, 10km pętli
PKT 2 Parking leśny Iskań, 25,5km pętli
PKT 3 Star/meta, 34km pętli
 
12. Uczestnictwo
Aby wziąć udział w biegu należy:
a) pozytywne przejście weryfikacji obowiązkowego wyposażenia podczas odbioru pakietu startowego, lub tuż przed startem.
b) być osobą pełnoletnią w dniu rozgrywania zawodów lub posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na start.
c) zarejestrować swój udział wypełniając formularz zgłoszeniowy
d) wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika,
e) własnoręcznie podpisać oświadczenie w Biurze Zawodów - podpis będzie jednoznaczny z zaakceptowaniem całego regulaminu oraz braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność,
f) odebrać w terminie pakiet startowy w Biurze Zawodów (osoby, które nie będą w stanie osobiście odebrać pakietu startowego muszą wcześniej skutecznie dostarczyć podpisane oświadczenie o
którym mowa w punkcie poprzednim),
g) stawić się na start biegu z niezbędnym wyposażeniem.
Zabrania się używania innych chipów niż chipy Organizatora.
Za niestosowanie się do tej zasady grozi bezwzględna dyskwalifikacja.
Numer startowy - musi być umieszczony z przodu w taki sposób, aby zawsze był widoczny i możliwy do odczytania.
Niestosowanie się do tej zasady skutkuje karą czasowa w wysokości 10 min.
 
13. Wyposażenie
W trakcie trwania zawodów każdy z zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe.
Wyposażenie może być kontrolowane na trasie.
Brak niezbędnego wyposażenia będzie skutkować naliczeniem kary czasowej (10 min. za brak każdej obowiązkowej rzeczy) lub dyskwalifikacją zawodnika w przypadku braku więcej niż 3 rzeczy zaliczanych do wyposażenia obowiązkowego.
13.1. Wyposażenie obowiązkowe na trasie dla wszystkich dystansów:
a) włączony telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin z zapisanym numerem alarmowym i numerem do organizatora - dla wszystkich dystansów,
b) koc ratunkowy/folia NRC,
c) kubek składany wielokrotnego użytku (lub inny) lub bidon,
Ponadto dla dystansów Demon (+200km) Upiór (+100km) Duch (+60km)
d) kurtka przeciwdeszczowa z kapturem
e) latarka lub czołówka (w przypadku dystansu +60km czołówka może być pozostawiona na przepaku)
g) elementy odblaskowe
13.2. Wyposażenie zalecane:
a) ubiór odpowiedni do pogody,
b) kurtka przeciwdeszczowa (niezależnie od spodziewanej pogody),
c) apteczka osobista.
 
14. Zasady obowiązujące na trasie oraz terenie biura zawodów:
a) w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora,
b) w miejscach przebiegających po drogach publicznych należy poruszać się zgodnie z przepisami o Ruchu Drogowym, czyli chodnikami lub poboczem jeżeli nie ma chodników.
Przekraczanie dróg publicznych powinno następować w miejscach do tego wyznaczonych lub w
przypadku ich braku zgodnie z obowiązującymi przepisami - z zachowaniem szczególnej
ostrożności !!!
c) cały ekwipunek używany w trakcie zawodów należy mieć przy sobie od startu.
Zakazane jest wcześniejsze magazynowanie ekwipunku na trasie zawodów.
Wyjątek stanowi jedzenie i picie, które można uzupełniać na punktach żywieniowych,
d) „pomoc koleżeńska” tzw. support jest dozwolona wyłącznie w strefach wyznaczonych przy punktach żywieniowych ustalonych przez organizatora, w szczególności w postaci podawania
odżywek i napojów własnych zawodnika, zmiany stroju, przepaku itp.,
e) zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów przez które
prowadzi trasa biegu zwłaszcza - porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na
punktach kontrolnych, schroniskach lub donieść do mety, niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach
rezerwatów, palenie ognisk itp.,
f) zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń Organizatora lub w inny sposób wprowadzane w błąd co do przebiegu trasy zawodów.
Zawodnicy łamiący zasady określone w lit. a-b otrzymają kary czasowe w wysokości 30 min., a naruszenie zasad wynikających z lit. e-f wiąże się z dyskwalifikacją.
g)Zakazane jest dla biegaczy wchodzenie do kuchni oraz pomieszczeń przeznaczonych dla wolontariuszy, organizatorów oraz osób upoważnionych pod karą bezwzględnej dyskwalifikacji.
 
15.Pogoda
Zawody odbędą się bez względu na pogodę, z wyjątkiem zaistnienia klęsk żywiołowych lub innych
ekstremalnych sytuacji pogodowych zagrażających bezpieczeństwu zawodników.
 
16. Bezpieczeństwo
Podczas trwania zawodów pod nazwą Duch Pogórza obowiązuje zakaz przebiegania przez wiszące kładki nad rzeką San. Przez kładki należy przejść. Niezastosowanie się do tej zasady będzie karane
bezwzględną dyskwalifikacją.
Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku
na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów.
Większość trasy zawodów prowadzi w górskim trudno dostępnym terenie w którym udzielenie
pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania.
W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi.
Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.
 
17. Rezygnacje
Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatora.
Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
Organizator zapewnia transport do bazy zawodów tylko i wyłącznie z punktów kontrolnych.
 
18. Rywalizacja i nagrody
Bieg ma charakter rywalizacji sportowej.
Klasyfikacja zostanie przeprowadzona w klasyfikacji generalnej z podziałem na kobiety i mężczyzn:
Nagrodzeni zostaną najlepsi - 3 najlepszych zawodników i zawodniczek na danej trasie, oraz kobieta i mężczyzna która pokona najwięcej km podczas 54h
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kategorii w późniejszym terminie.
 
19. Osoby odpowiedzialne:
Odpowiedzialna za sprawy techniczne, logistykę, trasę, zapisy:
Dorota Kaszycka
Odpowiedzialna za pracę Biura Zawodów:
Joanna Puchalska
Odpowiedzialna za wolontariuszy:
Dorota Łopuszańska-Patrylak
 
20. Wpisowe
20.1. Opłata za udział w zawodach na konto Organizatora płatne do 22.02.2024 zapewnia pełen pakiet wraz z koszulką.
Po 22.02.2024 pakiet bez koszulki.
Możliwość zapisów oraz opłaty online kończy się z dniem 10.03.2024
 
 
Demon (200km) 300zł
Upiór (100km) 200 zł
Duch (60km) 150 zł
Duszek (30km) 100 zł
Diabelska trzynastka (14km) 70 zł
20.2. Opłatę za udział w zawodach należy dokonać na konto organizatora Numer konta: 83 1020 5558 0000 8302 3440 8963 lub za pośrednictwem e-płatności na stronie zapisów.
20.3. Zwroty wpisowego:
- do 31 grudnia— 50 % wpisowego
- od 1 stycznia— brak zwrotu wpisowego.
Możliwość zamiany lub odsprzedaży miejsca na liście przyjmujemy do 15 marca.
 
21. Baza zawodów
Baza zawodów będzie miała miejsce w Świetlica wiejska - Winne Podbukowina 37, 37-750 Dubiecko
 
22. Zakwaterowanie
Organizator nie zapewnia noclegu
 
23. Świadczenia
Uczestnikom zawodów zapewniamy:
a) udział w rywalizacji na wybranym dystansie,
b) napoje i lekkie posiłki na punktach odżywczych;
c) posiłek regeneracyjny po biegu,
d) numer startowy ,
e) elektroniczny pomiar czasu,
f) pamiątkowy medal
g) trofea dla najlepszych zawodniczek i zawodników na każdej z tras,
h) pamiątkowe gadżety z biegu
 
24. Kibice
Cała trasa zawodów jest otwarta dla kibiców.
 
25. Komunikat techniczny
Przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny, w którym zostaną podane szczegółowe i dodatkowe informacje o Biegu.
26. Ochrona wizerunku i dane osobowe
Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach, innych zdarzeniach mających związek z Duch Pogórza oraz materiałach promocyjnych Biegu. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów poprzez podpisanie listy startowej.
 
27. Uczestnik biegu przy odbiorze numeru startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie. 27. Uczestnicy podpisując formularz zgłoszeniowy w dniu biegu (przy odbiorze numeru startowego) oświadczają, że są sprawni fizycznie i zdolni od udziału w biegu na wybranym przez siebie dystansie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności stan zdrowia uczestników.
 
28. Organizatorzy
Stowarzyszenie Duch Pogórza
 
29. Kontakt
duchpogorza@gmail.com
Tel. 694451929
 
30. Postanowienia końcowe
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika. Informacje o ewentualnych zmianach w regulaminie pojawią się na stronie zawodów. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów

pozostałe informacje