Redakcja KR

DUCH LASU 2023

Winne Podbukowina, 07.12.2022

Duch Lasu jest imprezą biegową, w trakcie której jej uczestnicy będą rywalizować na trasach przebiegających po szlakach turystycznych, poza szlakami oraz na drogach publicznych (bez wstrzymywania ruchu innych użytkowników) Pogórza Przemysko Dynowskiego. Trasa poprowadzona jest w 90% po użytkach leśnych.
Na trasie występują naturalne przeszkody w postaci powalonych drzew, rowów z wodą, strumyków, zarośli, pozostałości po wycince drzew i inne.

Regulamin Duch Lasu 2023

1. Charakterystyka ogólna
Duch Lasu jest imprezą biegową, w trakcie której jej uczestnicy będą rywalizować na trasach przebiegających po szlakach turystycznych, poza szlakami oraz na drogach publicznych (bez wstrzymywania ruchu innych użytkowników) Pogórza Przemysko Dynowskiego. Trasa poprowadzona jest w 90% po użytkach leśnych. Na trasie występują naturalne przeszkody w postaci powalonych drzew, rowów z wodą, strumyków, zarośli, pozostałości po wycince drzew i inne.

 2. Cel imprezy

a) Promocja gminy Dubiecko, Pogórza Przemysko Dynowskiego i okolic.
b) Popularyzacja biegów trialowych jako uniwersalnej i aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
c) Integracja środowisk sportu amatorskiego

3. Termin i miejsce

Duch Lasu: 4.11.2023 start i meta: Dom Kultury, Winne Podbukowina 37-750 Dubiecko

4. Program

Szczegółowy program zawodów zostanie podany w komunikacie technicznym.

5. Trasa i start

Bieg będzie rozgrywany jednocześnie na 4 dystansach :

Szybka „5” - 5km +/- 50m

 

Półmaraton z górką - 23km +/-1050m

 


Maraton - 41 km +/- 1250m

 


Ultra -  64 km” +/- 2200 m

 Trasy biegów będą oznakowane.

Każdy zawodnik może również posiadać i korzystać z własnej mapy turystycznej lub nośników GPS. Szczegółowy przebieg trasy, znakowanie oraz zasady bezpieczeństwa zostaną podane będą w komunikacie technicznym oraz podczas odprawy technicznej. Szczegółowy i ostateczny przebieg trasy zostanie opublikowany w formie mapy poglądowej. Organizator zastrzega możliwość zmiany przebiegu trasy w dowolnym terminie. Dystanse podane są w przybliżeniu ze względu na możliwe błędy pomiarowe urządzeń GPS.


6. Kategoria Służby Mundurowe dla dystansu Półmaraton z górką

a) W zawodach mogą brać udział pracownicy: Straży pożarnej, OSP, Poicji, Ratownicy medyczni, GOPR,TOPR, Lasów Państwowych, Wojska Polskiego i inne.


7. Limity czasowe i limity miejsc
Limity czasowe oraz liczba zawodników, która może wziąć udział w poszczególnych dystansach:

NAZWA DYSTANSU

ILOŚĆ KM

PRZEWYŻ

SZENIE

GODZINA STARTU

DATA STARTU

LIMIT CZASU

LIMIT

OSÓB

SZYBKA „5”

5KM

+/-10m

10:00

4.11.2023

3h

100

PÓŁMARATON Z GÓRKĄ

23KM

+/-1050m

8:00

4.11.2023

6h

200

MARATON

42KM

+/-1250

7:00

4.11.2023

9h

150

ULTRA

64KM

+/- 2200m

6:00

4.11.2023

13h

100

Limity miejsc na danym dystansie zostaną wyczerpane z chwilą uiszczenia przez zawodników opłat oraz zaksięgowania ich na koncie Organizatora.

Organizator poza wyznaczonymi limitami miejsc zastrzega sobie do własnej dyspozycji 50 dodatkowych miejsc startowych, przesunięcia oraz zwiększenia limitów pomiędzy poszczególnymi trasami. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitów czasowych w zależności od warunków atmosferycznych i terenowych panujących na trasie.


8. Punkty kontrolne


Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne stałe i punkty kontrolne lotne. Uczestnicy muszą biec z odsłoniętymi numerami umieszczonymi z przodu tak by były one widoczne dla sędziów. O odnotowanie musi zadbać zawodnik - sędzia może nałożyć karę czasową za niewidoczny numer startowy - 10 minut doliczane do czasu biegu danego zawodnika oraz dyskwalifikację za brak numeru  startowego.


9. Punkty żywieniowe i odżywianie na trasie

Na trasach będą znajdować się pkt odżywcze.

Na punktach tych zawodnicy będą mogli skorzystać z dostępnych tam bufetów.
Obowiązkiem jest posiadanie własnych kubków składanych (bidonów lub innych naczyń) wielokrotnego użytku.

DYSTANS

PKT 1

PKT2

PKT 3

PKT 4

Półmaraton z górką

14km

21km

X

X

Maraton

14km

20km

30km

38km

Ultra

20km

36km

53km

60km

10. Uczestnictwo

Aby wziąć udział w biegu należy:
a) pozytywne przejście weryfikacji obowiązkowego wyposażenia podczas odbioru pakietu startowego, lub tuż przed startem.
b) być osobą pełnoletnią w dniu rozgrywania zawodów lub posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na start.
c) zarejestrować swój udział wypełniając formularz zgłoszeniowy
d) wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika,
e) własnoręcznie podpisać oświadczenie w Biurze Zawodów -  podpis będzie jednoznaczny z zaakceptowaniem całego regulaminu oraz braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność,
f) odebrać w terminie pakiet startowy w Biurze Zawodów (osoby, które nie będą w stanie osobiście odebrać pakietu startowego muszą wcześniej skutecznie dostarczyć podpisane oświadczenie o którym mowa w punkcie poprzednim),
g) stawić się na start biegu z niezbędnym wyposażeniem.
Zabrania się używania innych chipów niż chipy Organizatora.
Za niestosowanie się do tej zasady grozi bezwzględna dyskwalifikacja.
Numer startowy - musi być umieszczony z przodu w taki sposób, aby zawsze był widoczny i możliwy do odczytania.
Niestosowanie się do tej zasady skutkuje karą czasowa w wysokości 10 min.

11. Wyposażenie

W trakcie trwania zawodów każdy z zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe.
Wyposażenie może być kontrolowane na trasie.
Brak niezbędnego wyposażenia będzie skutkować naliczeniem kary czasowej (10 min. za brak każdej obowiązkowej rzeczy) lub dyskwalifikacją zawodnika w przypadku braku więcej niż 2 rzeczy zaliczanych do wyposażenia obowiązkowego.

11.1. Wyposażenie obowiązkowe na trasie dla wszystkich dystansów:
a) włączony telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin z zapisanym numerem alarmowym i numerem do organizatora - dla wszystkich dystansów,
b) koc ratunkowy/folia NRC,
c) kubek składany wielokrotnego użytku (lub inny) lub bidon,
Ponadto dla dystansu ULTRA (+60km)
d) kurtka przeciwdeszczowa z kapturem

e) latarka lub czołówka
g) elementy odblaskowe


11.2. Wyposażenie zalecane:

a) ubiór odpowiedni do pogody,
b) kurtka przeciwdeszczowa (niezależnie od spodziewanej pogody),
c) apteczka osobista.

12. Zasady obowiązujące na trasie:

a) w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora,
b) w miejscach przebiegających po drogach publicznych należy poruszać się zgodnie z przepisami o Ruchu Drogowym, czyli chodnikami lub poboczem jeżeli nie ma chodników.
Przekraczanie dróg publicznych powinno następować w miejscach do tego wyznaczonych lub w przypadku ich braku zgodnie z obowiązującymi przepisami - z zachowaniem szczególnej ostrożności !!!
c) cały ekwipunek używany w trakcie zawodów należy mieć przy sobie od startu. Zakazane jest wcześniejsze magazynowanie ekwipunku na trasie zawodów. Wyjątek stanowi jedzenie i picie, które można uzupełniać na punktach żywieniowych,
d) „pomoc koleżeńska” tzw. support jest dozwolona wyłącznie w strefach wyznaczonych przy punktach żywieniowych ustalonych przez organizatora, w szczególności w postaci podawania odżywek i napojów własnych zawodnika, zmiany stroju, przepaku itp.,
e) zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów przez które prowadzi trasa biegu zwłaszcza - porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych, schroniskach lub donieść do mety, niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach rezerwatów, palenie ognisk itp.,
f) zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń Organizatora lub w inny sposób wprowadzane w błąd co do przebiegu trasy zawodów.
Zawodnicy łamiący zasady określone w lit. a-b otrzymają kary czasowe w wysokości 30 min., a naruszenie zasad wynikających z lit. e-f wiąże się z dyskwalifikacją.


13.Pogoda

Zawody odbędą się bez względu na pogodę, z wyjątkiem zaistnienia klęsk żywiołowych lub innych ekstremalnych sytuacji pogodowych zagrażających bezpieczeństwu zawodników.

14. Bezpieczeństwo

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów.
Większość trasy zawodów prowadzi w górskim trudno dostępnym terenie w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania.
W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi.
Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.

15. Rezygnacje

Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatora. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej. Organizator zapewnia transport do bazy zawodów tylko i wyłącznie z punktów kontrolnych.


16. Rywalizacja i nagrody

Bieg ma charakter rywalizacji sportowej.
Klasyfikacja zostanie przeprowadzona w klasyfikacji generalnej z podziałem na kobiety i mężczyzn:
Nagrodzeni zostaną najlepsi - 3 najlepszych zawodników i zawodniczek na danej trasie. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kategorii w późniejszym terminie.

17. Osoby odpowiedzialne:

Odpowiedzialna za sprawy techniczne, logistykę, trasę, zapisy:
Dorota Kaszycka


18. Wpisowe

18.1. Opłata za udział w zawodach zależy od terminu rejestracji i wpłynięcia wpisowego na konto Organizatora płatne do 20.10.2023

Szybka „5” - 50zł

Półmaraton z górką - 150zł

Maraton – 200zł

Ultra – 250zł


18.2. Opłatę za udział w zawodach należy dokonać na konto organizatora UWAGA!!! ZMIANA NR KONTA

Numer konta: 83 1020 5558 0000 8302 3440 8963 lub za pośrednictwem e-płatności na stronie zapisów.

18.3. Zwroty wpisowego:

- do 31 sierpnia— 50 % wpisowego
- od 1 września— brak zwrotu wpisowego.
Możliwość zamiany lub odsprzedaży miejsca na liście przyjmujemy do 25 października.

19. Baza zawodów

Baza zawodów będzie miała miejsce w Dom Kultury - Winne Podbukowina 34, 37-750 Dubiecko

20. Zakwaterowanie

Organizator nie zapewnia noclegu

21. Świadczenia

Uczestnikom zawodów zapewniamy:
a) udział w rywalizacji na wybranym dystansie,
b) napoje i lekkie posiłki na punktach odżywczych;
c) posiłek regeneracyjny po biegu,
d) numer startowy ,
e) elektroniczny pomiar czasu,
f) pamiątkowy medal
g) trofea dla najlepszych zawodniczek i zawodników na każdej z tras,

22. Kibice

Cała trasa zawodów jest otwarta dla kibiców.

23. Komunikat techniczny

Przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny, w którym zostaną podane szczegółowe i dodatkowe informacje o Biegu.

24. Ochrona wizerunku i dane osobowe

Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach, innych zdarzeniach mających związek z Duch Lasu oraz materiałach promocyjnych Biegu. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów poprzez podpisanie
listy startowej.

25. Uczestnik biegu przy odbiorze numeru startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie. 27. Uczestnicy podpisując formularz zgłoszeniowy w dniu biegu (przy odbiorze numeru startowego) oświadczają, że są sprawni fizycznie i zdolni od udziału w biegu na wybranym przez siebie dystansie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników.

26. Organizatorzy

Stowarzyszenie Duch Pogórza

27. Kontakt

duchpogorza@gmail.com
Tel. 694451929

28. Postanowienia końcowe

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika. Informacje o ewentualnych zmianach w regulaminie pojawią się na stronie zawodów. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

pozostałe informacje