Redakcja KR

Regulamin

Dubiecko, 30.11.2019

Eng below

1. Charakterystyka ogólna
Duch Pogórza jest imprezą biegową, w trakcie której jej uczestnicy będą rywalizować na trasach przebiegających po szlakach turystycznych, poza szlakami oraz na drogach publicznych (bez wstrzymywania ruchu innych użytkowników) Pogórza Przemysko Dynowskiego.
Trasa poprowadzona jest w 98% po użytkach leśnych.
Na trasie występują naturalne przeszkody w postaci powalonych drzew, rowów z wodą, zarośli, pozostałości po wycince drzew i inne.

Poniżej lista najważniejszych zmian dostosowujących Ducha Pogórza do realiów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

 
1️⃣ Duch Pogórza to biegi treningowe z rejestrowaniem czasów do celów poglądowych.
 
2️⃣Start biegów Upiór 100km, Duch 60km, Diabelska trzynastka odbywają się w normalnej formule, gdzie decydować będzie czas brutto.
Dystans Duszek 30km będzie startował interwałowo (50 osób) co 2 minuty i tutaj będzie decydował czas netto. (czyli pierwsza osoba na mecie nie zawsze wyznacza zwycięzcę) 
 
3️⃣ Trasy biegu pozostaje bez większych zmian. O ewentualnych zmianach będziemy was informować na bieżąco 
 
4️⃣ Strefa mety zostanie ograniczona do minimum – nie będzie możliwości pozostania w niej dłużej niż odbiór medalu. Nie będzie też możliwe przebywanie w tej strefie osób towarzyszących i kibiców. Strefa mety będzie wydzielona w sposób widoczny dla każdego zawodnika. 
 
5️⃣ Posiłek regeneracyjny dla kończących bieg będzie wydawany w zamkniętym opakowaniu na wolnym powietrzu.
 
6️⃣ Punkty odżywcze. Przed każdym punktem, każdego zawodnika będzie obowiązywać dezynfekcja rąk. Wolontariusze będą również czuwać nad tym, aby nie tworzyły sie zbyt duże skupiska osób w jednym czasie. 
 
7️⃣ Biuro zawodów – tutaj mamy kilka zmian.
Biuro zawodów będzie znajdować się na zewnątrz. Na stolikach obok biura zawodów będą znajdować się oświadczenia oraz lista zawodników wraz z numerami startowymi. Każdy zawodnik wypełnia oświadczenie i z gotowym oświadczeniem podczodzi do biura zawodów, gdzie otrzymuje swój pakiet oraz nr startowy wraz z chipem 
 
8️⃣ Każdy zawodnik powinien być zaopatrzony w maseczkę przez cały czas trwania imprezy – obowiązkowe jej użycie będzie wymagane w miejscach skupisk ludzkich, pomieszczeniach zamkniętych.
 
9️⃣Nocleg dla zawodników. Udostępniamy wam pole namiotowe wraz z dostępem do kuchni, ubikacji oraz prysznicy, które znajduje się tuż przy biurze zawodów. Jednak musicie mieć ze sobą swój namiot.

Regulamin Duch Pogórza 2020
1. Charakterystyka ogólna
Duch Pogórza jest imprezą biegową, w trakcie której jej uczestnicy będą rywalizować na trasach przebiegających po szlakach turystycznych, poza szlakami oraz na drogach publicznych (bez wstrzymywania ruchu innych użytkowników) Pogórza Przemysko Dynowskiego.
Trasa poprowadzona jest w 98% po użytkach leśnych.
Na trasie występują naturalne przeszkody w postaci powalonych drzew, rowów z wodą, zarośli, pozostałości po wycince drzew i inne.

2. Cel imprezy
a) Promocja gminy Dubiecko, Pogórza Przemysko Dynowskiego i okolic.
b) Popularyzacja biegów trialowych oraz Nordic Walking, jako uniwersalnej i aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
c) Integracja środowisk sportu amatorskiego

3. Termin i miejsce
Duch Pogórza: 24-25.07.2020 start i meta: Dom Kultury, Winne Podbukowina 37-750 Dubiecko

4. Program
Szczegółowy program zawodów zostanie podany w komunikacie technicznym.

5. Trasa i start
Bieg będzie rozgrywany jednocześnie na 5 dystansach :
Upiór - „100 km” +/- 4140 m
Duch - „+ 60 km” +/- 2760 m (Mistrzostwa Polski Leśników)
Duszek - „+ 30 km” +/- 1380 m
Diabelska trzynastka - „13km” +\- 450 m
Zmora - sztafeta (sztafeta musi składać się z 3 zawodników) „3X +30 km” +/- 1380 m
Każdy zawodnik biegnie jedno okrążenie po czym zmienia go kolejna osoba z drużyny.
Dopuszczamy również możliwość kontynuacji biegu na długim dystansie 100 kilometrów.
Pierwszy z zawodników sztafety może kontynuować bieg po zakończeniu swojego okrążenia w takim przypadku należy opłacić przez tą osobę wpisowe dla dystansu UPIÓR.
Zostaną również rozegrane zawody NORDIC WALKING na dystansie:
Duszek - „+ 30 km” +/- 1380 m
Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w komunikacie technicznym.
Trasa będzie poprowadzona po pętli o długości ok 30 kilometrów.
Trasy biegów będą oznakowane.
Każdy zawodnik może również posiadać i korzystać z własnej mapy turystycznej lub nośników GPS.
Szczegółowy przebieg trasy, znakowanie oraz zasady bezpieczeństwa zostaną podane będą w komunikacie technicznym oraz podczas odprawy technicznej.
Szczegółowy i ostateczny przebieg trasy zostanie opublikowany w formie mapy poglądowej.
Organizator zastrzega możliwość zmiany przebiegu trasy w dowolnym terminie.
Dystanse podane są w przybliżeniu ze względu na możliwe błędy pomiarowe urządzeń GPS.

6. Zasady uczestnictwa i technika marszu (NORDIC WALKING)
6.1 Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking.
6.2 Uczestnicy mają możliwość brania udziału w:
Duch - dystans około 30 km
6.3 Impreza ma charakter otwarty, z zastrzeżeniem ukończenia 18-tego roku życia.
6.4 Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie złożenie podpisu na liście startowej co będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz o przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów.
6.5 Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać własne kije oraz strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych (strój niekrępujący oraz obuwie sportowe).
6.6 Zawodnicy na trasie mogą korzystać z punktów odżywczych w granicach 50 metrów od punktu odżywczego.
6.7 Na trasie znajdują punkty kontrolne oraz sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu oraz udzielali upomnień za naruszenie regulaminu zawodów, według przepisów Polskiej Federacji Nordic Walking. Ewentualne protesty rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.

7. Zasady uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Leśników w Biegach Terenowych
a) W zawodach mogą brać udział pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy parków narodowych, pracownicy Starostw i Urzędów Miast zajmujący się lasami, pracownicy Zakładów Usług Leśnych, nauczyciele oraz uczniowie szkół i uczelni leśnych z kraju i zagranicy a także członkowie Klubu Biegających Leśników.
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika na pierwszych trzech pozycjach jest przedłożenie ważnej legitymacji służbowej/szkolnej/studenckiej lub zaświadczenia o zatrudnieniu z miejsca pracy lub potwierdzone członkostwo w Klubie Biegających Leśników.

8. Limity czasowe i limity miejsc
Limity czasowe oraz liczba zawodników, która może wziąć udział w poszczególnych dystansach:
Upiór - „100km” +/- 4140 m, start 00:00 - 24-25.07.2020, limit 18 godzin -100 osób
Duch - „+60km” +/- 2760 m, start 6:00 - 25.07.2020, limit 12 godzin - 150 osób
Duszek - „+30km” +/- 1380 m, start 12:00 - 25.07.2020, limit 6 godzin - 200 osób
Diabelska trzynastka - „13km” +\- 450 m,start 15:00 – 25.07.2020, limit 3 godziny - 150 osób
Zmora - sztafeta „+30km” +/- 1380 m, start 00:00 - 24-25.07.2020, limit 18 godzin - 20 drużyn
Nordic Walking - Duszek - „+30km” +/- 1380 m, start 10:00 - 25.07.2020 limit 8 godzin - 100 osób
Limity miejsc na danym dystansie zostaną wyczerpane z chwilą uiszczenia przez zawodników opłat oraz zaksięgowania ich na koncie Organizatora do końca lutego 2020 r.
Organizator poza wyznaczonymi limitami miejsc zastrzega sobie do własnej dyspozycji 50 dodatkowych miejsc startowych, przesunięcia oraz zwiększenia limitów pomiędzy poszczególnymi trasami.
Limity na okrążeniach:
Upiór 100 km/sztafeta- wejście na II pętle do 6:00 (6 godz.) wejście na III pętlę do 12:00 (12godz.)
Duch 60km - wejście na II pętlę do godziny 12:00 (6 godz.)
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitów czasowych w zależności od warunków atmosferycznych i terenowych panujących na trasie.

9. Punkty kontrolne
Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne stałe i punkty kontrolne lotne.
Uczestnicy muszą biec z odsłoniętymi numerami umieszczonymi z przodu tak by były one widoczne dla sędziów.
O odnotowanie musi zadbać zawodnik - sędzia może nałożyć karę czasową za niewidoczny numer startowy - 10 minut doliczane do czasu biegu danego zawodnika oraz dyskwalifikację za brak numeru startowego.

10. Punkty żywieniowe i odżywianie na trasie
Na trasie biegu będą znajdować się trzy punkty żywieniowe.
Na punktach tych zawodnicy będą mogli skorzystać z dostępnych tam bufetów.
Obowiązkiem jest posiadanie własnych kubków składanych (bidonów lub innych naczyń) wielokrotnego użytku.
PKT 1 Parking leśny, około 9 km pętli
PKT 2 Dom Kultury w Słonne, około 19 km pętli
PKT 3 Star/meta, około 33 km pętli

11. Uczestnictwo
Aby wziąć udział w biegu należy:
a) pozytywne przejście weryfikacji obowiązkowego wyposażenia podczas odbioru pakietu startowego, lub tuż przed startem.
b) być osobą pełnoletnią w dniu rozgrywania zawodów;
c) zarejestrować swój udział wypełniając formularz zgłoszeniowy
d) wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika,
e) własnoręcznie podpisać listę startową w Biurze Zawodów - który podpis będzie jednoznaczny z zaakceptowaniem całego regulaminu oraz braku zdrowotnych przeciwwskazań do startu w zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność,
f) odebrać w terminie pakiet startowy w Biurze Zawodów (osoby, które nie będą w stanie osobiście odebrać pakietu startowego muszą wcześniej skutecznie dostarczyć podpisane oświadczenie o którym mowa w punkcie poprzednim),
g) stawić się na start biegu z niezbędnym wyposażeniem.
Zabrania się używania innych chipów niż chipy Organizatora.
Za niestosowanie się do tej zasady grozi bezwzględna dyskwalifikacja.
Numer startowy - musi być umieszczony z przodu w taki sposób, aby zawsze był widoczny i możliwy do odczytania.
Niestosowanie się do tej zasady skutkuje karą czasowa w wysokości 10 min. Patrz pkt. 6.

12. Wyposażenie
W trakcie trwania zawodów każdy z zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe.
Wyposażenie może być kontrolowane na trasie.
Brak niezbędnego wyposażenia będzie skutkować naliczeniem kary czasowej (10 min. za brak każdej obowiązkowej rzeczy) lub dyskwalifikacją zawodnika.
12.1. Wyposażenie obowiązkowe na trasie dla wszystkich dystansów:
a) włączony telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (włączony roaming) z zapisanym numerem alarmowym i numerem do organizatora - dla wszystkich dystansów,
b) koc ratunkowy/folia NRC,
c) kubek składany wielokrotnego użytku (lub inny) lub bidon,
Ponadto dla dystansów Upiór (100km) - Zmora (sztafeta)
e) latarka lub czołówka
g) elementy odblaskowe
12.2. Wyposażenie zalecane:
a) ubiór odpowiedni do pogody,
b) kurtka przeciwdeszczowa (niezależnie od spodziewanej pogody),
c) apteczka osobista.

13. Zasady obowiązujące na trasie:
a) w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora,
b) w miejscach przebiegających po drogach publicznych należy poruszać się zgodnie z przepisami o Ruchu Drogowym, czyli chodnikami lub poboczem jeżeli nie ma chodników.
Przekraczanie dróg publicznych powinno następować w miejscach do tego wyznaczonych lub w przypadku ich braku zgodnie z obowiązującymi przepisami - z zachowaniem szczególnej ostrożności !!!
c) cały ekwipunek używany w trakcie zawodów należy mieć przy sobie od startu.
Zakazane jest wcześniejsze magazynowanie ekwipunku na trasie zawodów.
Wyjątek stanowi jedzenie i picie, które można uzupełniać na punktach żywieniowych,
d) „pomoc koleżeńska” tzw. support jest dozwolona wyłącznie w strefach wyznaczonych przy punktach żywieniowych ustalonych przez organizatora, w szczególności w postaci podawania odżywek i napojów własnych zawodnika, zmiany stroju, przepaku itp.,
e) zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów przez które prowadzi trasa biegu zwłaszcza - porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych, schroniskach lub donieść do mety, wszystkie opakowania zawodnika muszą zostać opisane jego nr startowym), niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach rezerwatów, palenie ognisk itp.,
f) zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń Organizatora lub w inny sposób wprowadzane w błąd co do przebiegu trasy zawodów.
Zawodnicy łamiący zasady określone w lit. a-b otrzymają kary czasowe w wysokości 30 min., a naruszenie zasad wynikających z lit. e-f wiąże się z dyskwalifikacją.

14. Pogoda
Zawody odbędą się bez względu na pogodę, z wyjątkiem zaistnienia klęsk żywiołowych lub innych ekstremalnych sytuacji pogodowych zagrażających bezpieczeństwu zawodników.
W przypadku bardzo złych warunków pogodowych organizator dopuszcza możliwość wydłużenia limitów o 30min na jednej pętli.

15. Bezpieczeństwo
Podczas trwania zawodów pod nazwą Duch Pogorza obowiązuje zakaz przebiegania przez wiszące kładki nad rzeką San. Przez kładki należy przejść. Niezastisiwanie się do tej zasady będzie karane bezwzględną dyskwalifikacją.
Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów.
Większość trasy zawodów prowadzi w górskim trudno dostępnym terenie w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania.
W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi.
Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.

16. Rezygnacje
Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym sędziego głównego zawodów lub innego sędziego.
Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
Organizator zapewnia transport do bazy zawodów tylko i wyłącznie z punktów kontrolnych.

17. Rywalizacja i nagrody
Bieg ma charakter rywalizacji sportowej.
Klasyfikacja zostanie przeprowadzona w klasyfikacji generalnej z podziałem na kobiety i mężczyzn:
Nagrodzeni zostaną najlepsi - 3 najlepszych zawodników i zawodniczek na danej trasie, oraz 3 sztafety.
Kategoria Leśników na każdym z dystansów (3 pierwsze osoby)
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kategorii w późniejszym terminie.

18. Osoby odpowiedzialne:
Odpowiedzialna za sprawy techniczne, logistykę, trasę, zapisy:
Dorota Kaszycka
Dawid Czajka
Odpowiedzialny za pracę Biura Zawodów oraz wolontariuszy:
Dorota Łopuszańska-Patrylak
Sędzia główny Nordic Walking
Andrzej Tylutki

19. Wpisowe
19.1. Opłata za udział w zawodach zależy od terminu rejestracji i wpłynięcia wpisowego na konto Organizatora:
Od 01.11.2019 do 30/11/2019
Upiór (100km) 150 zł
Duch (60km) 120 zł
Duszek (30km) 90 zł
Zmora-sztafeta (3x30km) 240 zł - drużyna
Diabelska trzynastka (13km) 60 zł
NW Duszek (30km) 90 zł

Od 01.12.2019 do 31.01.2020
Upiór (100km) 170 zł
Duch (60km) 140 zł
Duszek (30km) 110 zł
Zmora-sztafeta (3x30km) 270 zł - drużyna
Diabelska trzynastka (13km) 80 zł
NW Duszek (30km) 90 zł

Od 01.02.2019 do 28.02.2019
Upiór (100km) 200 zł
Duch (60km) 170 zł
Duszek (30km) 140 zł
Zmora-sztafeta (3x30km) 330 zł - drużyna
Diabelska trzynastka (13km) 110zł
NW Duszek (30km) 140zł
19.2. Tylko osoby, które dokonają płatności zostaną wpisane na listę startową.
Osoby, które dokonają rejestracji a nie opłacą wpisowego nie będą widoczne na liście startowej.
19.3. Opłatę za udział w zawodach należy dokonać poprzez E-płatności na stronie zapisów.
19.4. Zwroty wpisowego:
- do 31 grudnia— 50 % wpisowego
- od 1 stycznia— brak zwrotu wpisowego.
Możliwość zamiany lub odsprzedaży miejsca na liście przyjmujemy do 20 marca.

20. Baza zawodów
Baza zawodów będzie miała miejsce w Dom Kultury - Winne Podbukowina, 37-750 Dubiecko

21. Zakwaterowanie
Organizator zapewnia nocleg w warunkach turystycznych dla uczestników dystansów ultra ( Upiór 100km, Duch 60km) oraz dla sztafety (Zmora 3x30km) nocleg zlokalizowany jest w miejscowości Dubiecko , oddalonej o około 4km od startu-mety.

22. Świadczenia
Uczestnikom zawodów zapewniamy:
a) udział w rywalizacji na wybranym dystansie,
b) napoje i lekkie posiłki na punktach odżywczych;
c) posiłek regeneracyjny po biegu,
d) numer startowy ,
e) elektroniczny pomiar czasu,
f) pamiątkowy medal
g) trofea dla najlepszych zawodniczek i zawodników na każdej z tras,
h) pamiątkowe gadżety z biegu

23. Kibice
Cała trasa zawodów jest otwarta dla kibiców.

24. Komunikat techniczny
Przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny, w którym zostaną podane szczegółowe i dodatkowe informacje o Biegu.

25. Ochrona wizerunku i dane osobowe
Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach, innych zdarzeniach mających związek z Duch Pogórza oraz materiałach promocyjnych Biegu. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów poprzez podpisanie listy startowej.

26. Uczestnik biegu przy odbiorze numeru startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres CHRONOSPORTS sp. z o.o. ul. Dzierżonia 4 42-221 Częstochowa

27. Uczestnicy podpisując formularz zgłoszeniowy w dniu biegu (przy odbiorze numeru startowego) oświadczają, że są sprawni fizycznie i zdolni od udziału w biegu na wybranym przez siebie dystansie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności stan zdrowia uczestników.

28. Organizatorzy
Stowarzyszenie Duch Pogórza
29. Kontakt
duchpogorza@gmail.com
Tel. 694451929

30. Postanowienia końcowe
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.
Informacje o ewentualnych zmianach w regulaminie pojawią się na stronie zawodów.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

ENG

Regulation Duch Pogórza 2020

1. General characteristics.
General characteristics. Duch Pogórza isarunning event,during which itsparticipantswill compete on running routes along tourist trails, out of the routes and on public roads (without stopping other traffic) users) of the Pogórza Przemysko Dynowskiego. The route is carried out in 98% of forests. On theroute there are natural obstacles in the form of felled trees, ditcheswith water, scrub,
remains after tree felling and other.

2. The goal of the event.
a) Promotion of the Dubiecko commune Pogórza Przemysko Dynowskiego and sorrounding areas.
b) Popularization of trial courses and NordicWalking as a universal and active way of spending time.
c) Integration of amateursport environments free.

3. Date and place.
Duch Pogórza: 24-25.07.2020 start & finish: Dom Kultury,Winne Podbukowina 37-750 Dubiecko

4. Program
Adetailed program of the competition will be given in the technical message.

5. Start and route.
The run will be played simultaneously on 5 distances:
Upiór -„100 km” +/-4140 m

Duch -„+ 60 km” +/-2760 m (Polish Foresters Championships)

Duszek -„+30 km”+/-1380 m

Diabelska trzynastka -„13km” +\-450 m

Zmora - relay (the relay must consist of 3 competitors) „3x +30 km” +/-1380 m

Each player runs one lap and then another team member changes him.We also allow the possibility of continuing the race for a long distance of 100 kilometers. The first relay participant may continue running after completing his lap in such a case you should pay for this entry person for the UPIÓR distance.
The NORDICWALKING competition will also be played at a distance:

Duszek “+ 30km” +/-1380m

Detailed information will be included in thetechnical message. The route will be run along aloop about + 30 kilometers long. The routes will be marked. Each player can also own and use his own tourist map or GPS carriers.

The detailed course of the route, marking and safety rules will begiven in themessage technical and technical briefing. The detailed and final route will bepublished in the form of an overview map. The organizer reserves the right to change the course of the route at any time. The distances are given approximately due to possible measurement errors of GPS devices.

6. Rules for participation and technique of walking (NORDICWALKING).
6.1 During the event the rules of the Polish NordicWalking Federation are valid.
6.2 Competitors have the opportunity to participate in:

Duszek “+ 30km” +/-1380m
Diabelska trzynastka -“13km” + \ -450m.

6.3 The event is open for competitors who has not lowerage than 18.
6.4 All players must be verified in the Competition Office.
During verification, competitors must have an ID card or other document confirming theiridentity and age. The condition for the admission of a competitor to the competition will be signing on the starting list what will be tantamount to accepting the regulations and accepting the full risk and consequences of participation on your own responsibility. Competitors verification and issue of starting numbers will take place in the Competition Office.

6.5 Each participant is obliged to have their own clubs and sports outfit appropriate to the atmospheric conditions (non-restraining clothing and sports footwear).
6.6 Competitors can use nutritional points within 50 meters from the nutritional point.
6.7 On the route there arecheckpoints and judges who will evaluate the technique of walking and they gave remindersfor violation of the rules of the competition according to the Polish NordicWalking Federation.

7. Rules for participation in the Polish Forestry Championships in Cross Country.
In race can start the employees of the State Forests, employees of national parks,
employees can take part in the competition Of Starosty and City Offices dealing with
forests, employees of Forest Service Institutions, teachers and forest and school students
from Poland and abroad as well as members of theRunning Foresters Club.The condition
for classifying a player in the first threepositionsisto present a valid ID card service /
school / student or employment certificate from the workplace or confirmed membership in
the Foresters Running Club.

8. Time and place limits.
Limity czasowe oraz liczba zawodników, która może wziąćudział w poszczególnych dystansach:
Upiór -„100km” +/-4140 m, start 00:00 - 24-25.07.2020, limit 18 hours -100 players 
Duch -„+60km” +/-2760 m, start 6:00 - 25.07.2020, limit 12 hours -150 players
Duszek -„+30km” +/-1380 m, start 12:00 - 25.07.2020, limit 6 hours -200 players 
Diabelska trzynastka -„13km” +\-450 m,start 15:00 – 25.07.2020, 3 hours 3  -150 players 
Zmora -sztafeta „+30km” +/-1380 m, start 00:00 -24-25.07.2020, limit 18 hours -20 teams 
NordicWalking -Duszek -„+30km” +/-1380 m, start 10:00 -25.07.2020 limit 8 hours 100 players
The limits of places at agiven distance will be exhausted when players pay fees and posting them on the Organizer's account by the end of February 2020.
The Organizer reserves 50 extra seats at his own disposal outside the designated limits start-ups, shifts and increase the limits between individual routes.
Limits on laps:
Upiór100 km/ relay race -entry to thesecond loop max to 6:00 (6 hours) entry tothethird loop max to 12:00 (6 hours)
Duch 60km -entryto thesecond loopmax to 12:00 (6hours)
The Organizer reserves the right to change time limits depending on weather conditions and terrain prevailing on the route.

9. Control points.
On theroute there will be permanent checkpoints and volatile checkpoints. Participants must run with exposed numbers placed at the front so that they are visible to the referees. The player must takecare of the record -the judge may impose a time penalty for an invisible starting number – 10 minutes added to the time of a given player's run and disqualification for lack of the starting number.

10. Nutrition points and nutrition along the route
There will be three nutritional points on the route.
At these points, competitors will be able to usethebuffets available there.
Obligatory is to have own folding cups (bottles or other vessels) reusable.
Point 1 Forest parking, about 9 km of the loop.
Point 2 Cultural Center in Słonne, about 19 km of the loop.
Point 3 Star / finish, about 33 km of the loop.

11. Participation
To participate in the race:
1. Positive passage of verification of mandatory equipment while receiving the starter package.
2. Be adult on the day of the competition.
3. Register your patricipation by completing the application form.
4. Pay the starting feeaccording to the current price list.
5. Personally sign the starting list in the Competition Office which signature will be synonymous with acceptance all regulations and the lack of health contraindications to start in the competition and to start on their own responsibility.
6. pick up the starter pack in the RaceOffice on time(people who will not be able to pick up in person) the starter package must have been successfully delivered by thesigned declaration referred to in point before.
7. Be on the start of the run with the necessary equipment.
It isforbidden to use other chips than the Organizer's chips.
Failure to comply with this rule may lead to absolute disqualification.
Starting number -must be placed at the front in such a way that it is always visible and possible to read.
Failure to comply with this rule results in a time penalty of 10 minutes -see point 6.

12. Equipment.
During the race, each competitor must carry mandatory equipment. Equipment can be controlled on the route. Lack of the necessary equipment will result in a time penalty (10 minutes for missing each one) obligatory thing) or disqualification of the competitor.

12.1. Compulsory equipment on the route for all distances:
a) switched on a mobile phonewith a battery for at least a dozen or so hours (roaming) from an emergency number and number to the organizer -for all distances,
b) rescue blanket / NRC foil,
c)reusable folding cup (or other) or a waterbottle,
In addition, for distances Upiór (100 km) -Zmora (relay)
d)flashlight orheadlamp
f) reflective elements
12.2. Recommended equipment:
a)dress suitable for the weather
b) rain jacket (regardless of the expected weather),
c)first aid kit

13. Rulesfor the route:
a) during the entire competition you should only travel along the route indicated by the Organizer,
b) in places along public roads move according to the Road Traffic Regulations, pavements or roadside ifthere are no sidewalks. Crossing public roads should take placein
designated places or in the case of them failure in accordance with applicable regulations with particular caution !!!
c) all equipment used during the competition must be carried with you from the start. It is forbidden to store equipment beforehand on the competition route. The exception is food and drink which can be supplemented at food points,
d) "Friendly help" so-called support isonly allowed in zones designated by points nutritional measures set by the organizer, in particular in the form of giving nutrients and own beverages player, change of outfit, transfer etc.
e) all activities that may violate the beauty of the natural areas through which the routeruns are prohibited especially run -abandoning rubbish (all rubbish should be left at checkpoints, shelters or report to the finish line, all packers of the player must be described with his starting number), destruction vegetation, disturbing the silencein the vicinity of nature reserves, burning fires, etc.
f) forbidden isdestroy or cover the signs of tourist routes and signs of the Organizer or in anothera misleading way about the route of the competition. Players who break the rulesset out in point a-b will receivetimepenaltiesin theamountof 30 minutesand violation of the rulesresulting from point e-f involves disqualification.

14. Weather.
The competition will take place regardless of the weather, except for natural disasters or other events extreme weather situations threatening the safety of players. In the case of very bad weather conditions, the organizer allows for the extension of limits by 30minutes on one loop.

15. Security.
Participants take part in competitions at their own risk and in the event ofdamage to health or material damage will not be claimed by the organizers.

The majority ofthe competition route leads in a difficult mountainous area in which help can be provided involve a long wait.

In the event of an accident, each participant of the run is obliged to call for help and help an immediate injured runner.

Leaving the needy participant will be punished with disqualification without help.

16. Resignations.
If the player withdraws during the competition he must immediately inform the referee competition or another referee.

Persons who do not report their departure from the route may be charged with unjustified share costs exploration.

The organizer provides transport to the competition base only from checkpoints.

17. Competition and prizes.
The run is a sport competition.
The classification will be carried out in the general classification broken down into women and men: The best will be awarded -the best 3 competitors on the given route and 3 relay teams.

The category of Foresters at each of the distances (the first 3 persons).

The organizer reserves the right to introduce other categories at a later date.

18. Responsible persons.
Responsible for technical matters, logistic, route and records:

Dorota Kaszycka

Dawid Czajka

Responsible for thework of Office and Volunteers:
Dorota Łopuszańska-Patrylak
Main referee of NordicWalking:
Andrzej Tylutki

19. Entry fee.
The fee for participation in the competition depends on the registration deadline and the
entry fee on the Organizer's account:
From 01.11.2019 to 30/11/2019
Upiór (100km) 150 zł
Duch (60km) 120 zł
Duszek (30km) 90 zł
Zmora-sztafeta (3x30km) 240 zł -drużyna
Diabelska trzynastka (13km) 60 zł
NWDuszek (30km) 90 zł

From 01.12.2019 to 31.01.2020
Upiór (100km) 170 zł
Duch (60km) 140 zł
Duszek (30km) 110 zł
Zmora-sztafeta (3x30km) 270 zł -drużyna
Diabelska trzynastka (13km) 80 zł
NWDuszek (30km) 90 zł

From 01.02.2019 to 28.02.2019
Upiór (100km) 200 zł
Duch (60km) 170 zł
Duszek (30km) 140 zł
Zmora-sztafeta (3x30km) 330 zł -drużyna
Diabelska trzynastka (13km) 110zł
NWDuszek (30km) 140zł

19.3. Only people who make payments will be entered on the start list. Persons who register and will not pay the entry fee will not be visible on the start list. The fee for participation in the competition should be made via E-payment on the registration page.

19.4. Entry returns.
-from 31 december -50 % entry fee
-from 1 january – no fee return.
We accepted the option of exchanging or resolding places on the list until March 20th.
20. Base.
The competition base will take place in Dom Kultury -Winne Podbukowina, 37-750 Dubiecko
21. Accommodation
The organizer provides accommodation in tourist conditions for participants ofultra
distances (Upiór 100km, Spirit 60km) and for the relay (Zmora 3x30km), the
accommodation is located in Dubiecko, about 4km from the start-finish line.
22. Benefits.
Competition participants are provided with:
a)participation in competition on a selected distance;
b) drinks and light meals on nutrition points;
c)regenerative meal after the run;
d) start number;
e)electronic time measurement;
f) commemorative medal;
g) trophies for best players and players on each route;
h) commemorativegadget from run

23. Fans.
The entire competition route is open to fans.

24. Technical message. Atechnical message will be issued before the competition in which they will be detailed and additional Run information.

25. Image protection and personal data.
Participants of theRun agree to the publication of their image in the Run reports posted on the Run website, in themedia, otherevents related to the Spirit of the Foothills
and promotional materials of the Run. All participants entering the competition agree to the processing of personal data for the purposes ofthe competition by signing the start list.

26. The participant when collecting the start numberon the application form agrees and allows the use of data for the purpose ofsending information about future sports and recreational events to the participant, as well as for internal analytical needs in accordance with the Personal Data Protection Act of 29 August 1997, Dz. . U. No. 33, item 883.The participant has the right to withdraw this consent and may do so at any time by sending correspondence to the address of CHRONOSPORTS sp.z o.o. ul. Dzierżonia 4 42-221 Częstochowa.

27. Participants signing theapplication form on the day of the race (when collecting thestart number) declare that they are physically fit and able to participate in the race at the distance they choose. The organizer is not responsible for the participants' health.

28. Organizers.
Stowarzyszenie Duch Pogórza

29. Contact.
E-mail: duchpogorza@gmail.com
Phone number: 694451929

30. Final Provisions.
Failureto comply with these regulations may result in disqualification of the participant. Information on possible changes to the regulations will appear on the competition website. The final interpretation of these regulations belongsto the Organizers.

 

pozostałe informacje