Redakcja KR

Regulamin Festiwalu Duch Pogórza 2021

Dubiecko, 30.11.2019

1. Charakterystyka ogólna
Duch Pogórza jest imprezą biegową, w trakcie której jej uczestnicy będą rywalizować na trasach przebiegających po szlakach turystycznych, poza szlakami oraz na drogach publicznych (bez wstrzymywania ruchu innych użytkowników) Pogórza Przemysko Dynowskiego.
Trasa poprowadzona jest w 98% po użytkach leśnych.
Na trasie występują naturalne przeszkody w postaci powalonych drzew, rowów z wodą, zarośli, pozostałości po wycince drzew i inne.

Regulamin Festiwalu Duch Pogórza 2021

1. Charakterystyka ogólna
Duch Pogórza jest imprezą biegową, w trakcie której jej uczestnicy będą rywalizować na trasach przebiegających po szlakach turystycznych, poza szlakami oraz na drogach publicznych (bez wstrzymywania ruchu innych użytkowników) Pogórza Przemysko Dynowskiego.
Trasa poprowadzona jest w 98% po użytkach leśnych.
Na trasie występują naturalne przeszkody w postaci powalonych drzew, rowów z wodą, zarośli, pozostałości po wycince drzew i inne.
2. Cel imprezy
a) Promocja gminy Dubiecko, Bircza, Krzywcza, Krasiczyn, Przemyśl, Fredropol, Pogórza Przemyskiego, Przemysko Dynowskiego i okolic.
b) Popularyzacja biegów trialowych jako uniwersalnej i aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
c) Integracja środowisk sportu amatorskiego
3. Termin i miejsce
Duch Pogórza: 23-25.07.2021 start i meta: Dom Kultury, Słonne 37-750 Dubiecko
4. Program
Szczegółowy program zawodów zostanie podany w komunikacie technicznym.
5. Trasa i start
Bieg będzie rozgrywany na 8 dystansach:
19:00, 23.07.2021. – Mamuna - +160km
22:00, 23.07.2021. - Nocny Duch - 34km
1:00, 24.07.2021 - Utopiec - +100km
6:00, 24.07.2021 - Leszy - +60km
7:00, 24.07.2021 - Duch Lasu - 42km
7:00, 25.07.2021 - Duch Pogórza - 34km
8:00, 25.07.2021 - Duch Lasu - 25km
9:00, 25.07.2021 - Boginka - +10 km
Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone w komunikacie technicznym.
Trasy biegów będą oznakowane. Każdy zawodnik może również posiadać i korzystać z własnej mapy turystycznej lub nośników GPS. Szczegółowy przebieg trasy, znakowanie oraz zasady bezpieczeństwa zostaną podane będą w komunikacie technicznym oraz podczas odprawy technicznej. Szczegółowy i ostateczny przebieg trasy zostanie opublikowany w formie mapy poglądowej. Organizator zastrzega możliwość zmiany przebiegu trasy w dowolnym terminie. Dystanse podane są w przybliżeniu ze względu na możliwe błędy pomiarowe urządzeń GPS.
6. Zasady kwalifikacji w kategorii ,,SŁUŻBY MUNDUROWE"
6.1. W kategorii Służby Mundurowe mogą wziąć udział czynni zawodowo, będący na emeryturze oraz uczniowie szkół i uczelni:
Wojska Polskiego
Policji
Straży Pożarnej (OSP)
Straży Miejskiej
Straży Granicznej
Służby Więziennej
Służby Leśnej
6.2.Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w kategorii jest przedłożenie ważnej legitymacji służbowej/szkolnej/studenckiej lub zaświadczenia o zatrudnieniu z miejsca pracy podczas odbioru pakietu startowego.
6.3. Katalogia SŁUŻBY MUNDUROWE zostanie rozegrana tylko i wyłącznie na dystansie +34km w dniu 25.07.2021

7. Zasady uczestnictwa w Mistrzostwach Polski Leśników w Biegach Terenowych
a) W zawodach mogą brać udział pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy parków narodowych, pracownicy Starostw i Urzędów Miast zajmujący się lasami, pracownicy Zakładów Usług Leśnych, nauczyciele oraz uczniowie szkół i uczelni leśnych z kraju i zagranicy a także członkowie Klubu Biegających Leśników.
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika na pierwszych trzech pozycjach jest przedłożenie ważnej legitymacji służbowej/szkolnej/studenckiej lub zaświadczenia o zatrudnieniu z miejsca pracy lub potwierdzone członkostwo w Klubie Biegających Leśników. 6.2.Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w kategorii jest przedłożenie ważnej legitymacji służbowej/szkolnej/studenckiej lub zaświadczenia o zatrudnieniu z miejsca pracy podczas odbioru pakietu startowego.
6.3. Mistrzostwa Polski Leśników zostaną rozegrane tylko i wyłącznie na dystansie +60km w dniu 24.07.2021

8. Limity czasowe i limity miejsc
Limity czasowe oraz liczba zawodników, która może wziąć udział w poszczególnych dystansach:
Mamuna - +160km, +/-6135m , limit czasu 41h, limit 250 osób
Nocny Duch - 34km, +/-1380m , limit czasu 9h, limit 250 osób
Utopiec - +100km, +/- 4052m , limit czasu 25h, limit miejsc 250 osób
Leszy - +60km, +/-2358 , limit czasu 15h, limit miejsc 250 osób
Duch Lasu - 42km, +/- 1222m , limit czasu 9h, limit miejsc 250 osób
Duch Pogórza - 34km, +/- 1380m , limit czasu 8h, limit miejsc 250 osób
Duch Lasu - 25km, +/- 802m , limit czasu 5h, limit miejsc 250 osób
Boginka - +10 km, +/- 374m, limit czasu 3h, limit miejsc 250 osób
Limity miejsc na danym dystansie zostaną wyczerpane z chwilą uiszczenia przez zawodników opłat oraz zaksięgowania ich na koncie Organizatora do końca czerwca 2021r.
Organizator poza wyznaczonymi limitami miejsc zastrzega sobie do własnej dyspozycji 50 dodatkowych miejsc startowych, przesunięcia oraz zwiększenia limitów pomiędzy poszczególnymi trasami.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitów czasowych w zależności od warunków atmosferycznych i terenowych panujących na trasie.
9. Punkty kontrolne
Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne stałe i punkty kontrolne lotne. Uczestnicy muszą biec z odsłoniętymi numerami umieszczonymi z przodu tak by były one
widoczne dla sędziów. O odnotowanie musi zadbać zawodnik - sędzia może nałożyć karę czasową za niewidoczny numer startowy - 10 minut doliczane do czasu biegu danego zawodnika oraz dyskwalifikację za brak numeru startowego.
10. Punkty żywieniowe i odżywianie na trasie
Na trasie biegu będą znajdować się punkty żywieniowe. Na punktach tych zawodnicy będą mogli skorzystać z dostępnych tam bufetów.
Obowiązkiem jest posiadanie własnych kubków składanych (bidonów lub innych naczyń) wielokrotnego użytku.

Mamuna ( +160km),
1. Iskań +/- 20km limit 4h
2. Toj Toj +/- 38km limit 3,5h
3. Olszany +/- 58km limit 4,5h
4. Gruszowa kapliczka +/- 75km limit 4h
5. Leszczyny +/- 90 km limit4,5h
6. Turnica +/- 110km limit 5,5h
7. Trójca +/- 125km limit 4,5h
8. Kozie Jamy +/- 140km limit 4,5h
9. Meta limit 6h

Utopiec (+100km)
1. Iskań +/- 20 km limit 4h
2. Toj Toj +/- 38km limit 3,5h
3. Rybotycze +/- 53km limit 4,5h
4. Trójca +/- 63 km limit 3h
5. Kozie Jamy +/- 80km limit 5h
6. Meta limit 5h

Leszy (+60km)
1. Iskań +/- 20km limit 4h
2. Toj Toj +/- 38km limit 3,5h
3. Kotów +/- 52km limit 3,5h
4. Meta limit 4h

Duch Lasu (42km)
1. +/- 12km limit 2,5h
2. +/- 23km limit 2h
3. +/- 31km limit 2h
4. Meta limit 2,5h

Nocny Duch 34km
1. +/- 13km limit 3h
2. +/- 22km limit 3h
3. Meta limit 3h


Duch Pogórza (34km)
1. +/- 13 km limit 2,5h
2. +/- 22km limit 2,5h
3. Meta 3h

Duch Lasu (25km)
1. +/- 15km limit 3h
2. Meta limit 2h

Boginka (+10 km)
1. +/- 5 km limit 1,5h
2. Meta 1,5h

11. Uczestnictwo
Aby wziąć udział w biegu należy:
a) pozytywne przejście weryfikacji obowiązkowego wyposażenia podczas odbioru pakietu startowego, lub tuż przed startem.
b) być osobą pełnoletnią w dniu rozgrywania zawodów lub posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów oraz aktualne badania potwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania wysiłku fizycznego
c) zarejestrować swój udział wypełniając formularz zgłoszeniowy
d) wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika,
e) własnoręcznie podpisać listę startową w Biurze Zawodów - który podpis będzie jednoznaczny z zaakceptowaniem całego regulaminu oraz braku zdrowotnych
przeciwwskazań do startu w zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność,
f) odebrać w terminie pakiet startowy w Biurze Zawodów (osoby, które nie będą w stanie osobiście odebrać pakietu startowego muszą wcześniej skutecznie dostarczyć podpisane oświadczenie o którym mowa w punkcie poprzednim),
g) stawić się na start biegu z niezbędnym wyposażeniem.
Zabrania się używania innych chipów niż chipy Organizatora. Za niestosowanie się do tej zasady grozi bezwzględna dyskwalifikacja.
Numer startowy - musi być umieszczony z przodu w taki sposób, aby zawsze był widoczny i możliwy do odczytania. Niestosowanie się do tej zasady skutkuje karą czasowa w wysokości 10 min. Patrz pkt. 6.
12. Wyposażenie
W trakcie trwania zawodów każdy z zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe.
Wyposażenie może być kontrolowane na trasie.
Brak niezbędnego wyposażenia będzie skutkować naliczeniem kary czasowej (10 min. za brak każdej obowiązkowej rzeczy) lub dyskwalifikacją zawodnika.
12.1. Wyposażenie obowiązkowe na trasie dla wszystkich dystansów:
a) włączony telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (włączony roaming) z zapisanym numerem alarmowym i numerem do organizatora - dla wszystkich dystansów,
b) koc ratunkowy/folia NRC,
c) kubek składany wielokrotnego użytku (lub inny) lub bidon,
Ponadto dla dystansów Nocny Duch, Mamuna, Utopiec
e) latarka lub czołówka
g) elementy odblaskowe

12.2. Wyposażenie zalecane:
a) ubiór odpowiedni do pogody,
b) kurtka przeciwdeszczowa (niezależnie od spodziewanej pogody),
c) apteczka osobista.

13. Zasady obowiązujące na trasie:
a) w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora,
b) w miejscach przebiegających po drogach publicznych należy poruszać się zgodnie z przepisami o Ruchu Drogowym, czyli chodnikami lub poboczem jeżeli nie ma chodników. Przekraczanie dróg publicznych powinno następować w miejscach do tego wyznaczonych lub w przypadku ich braku zgodnie z obowiązującymi przepisami - z zachowaniem szczególnej ostrożności !!!
c) cały ekwipunek używany w trakcie zawodów należy mieć przy sobie od startu. Zakazane jest wcześniejsze magazynowanie ekwipunku na trasie zawodów. Wyjątek stanowi jedzenie i picie, które można uzupełniać na punktach żywieniowych,
d) „pomoc koleżeńska” tzw. support jest dozwolona wyłącznie w strefach wyznaczonych przy punktach żywieniowych ustalonych przez organizatora, w szczególności w postaci podawania odżywek i napojów własnych zawodnika, zmiany stroju, przepaku itp.,
e) zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów przez które prowadzi trasa biegu zwłaszcza - porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych, schroniskach lub donieść do mety, wszystkie opakowania zawodnika muszą zostać opisane jego nr startowym), niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach rezerwatów, palenie ognisk itp.,
f) zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń Organizatora lub w inny sposób wprowadzane w błąd co do przebiegu trasy zawodów.
Zawodnicy łamiący zasady określone w lit. a-b otrzymają kary czasowe w wysokości 30 min., a naruszenie zasad wynikających z lit. e-f wiąże się z dyskwalifikacją.

14. Pogoda
Zawody odbędą się bez względu na pogodę, z wyjątkiem zaistnienia klęsk żywiołowych lub innych ekstremalnych sytuacji pogodowych zagrażających bezpieczeństwu zawodników.
W przypadku bardzo złych warunków pogodowych organizator dopuszcza możliwość wydłużenia limitów o 30min
15. Bezpieczeństwo
Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów.
Większość trasy zawodów prowadzi w górskim trudno dostępnym terenie w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania.
W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi.
Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.
16. Rezygnacje
Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym sędziego głównego zawodów lub innego sędziego.
Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
Organizator zapewnia transport do bazy zawodów tylko i wyłącznie z punktów kontrolnych.
17. Rywalizacja i nagrody
Bieg ma charakter rywalizacji sportowej.
Klasyfikacja zostanie przeprowadzona w klasyfikacji generalnej z podziałem na kobiety i mężczyzn:
Nagrodzeni zostaną najlepsi - 3 najlepszych zawodników i zawodniczek na danej trasie.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kategorii w późniejszym terminie.
18. Osoby odpowiedzialne:
Odpowiedzialna za sprawy techniczne, logistykę, trasę, zapisy:
Dorota Kaszycka
Dawid Czajka
Odpowiedzialny za pracę Biura Zawodów oraz wolontariuszy: Dorota Łopuszańska-Patrylak
19. Wpisowe
19.1. Opłata za udział w zawodach:
Mamuna +160km -270zł
Utopiec - 100km – 220zł
Leszy - 60km - 160zł
Duch Lasu - 42km – 140 zł
Nocny Duch - 34km – 120zł
Duch Pogórza - 34km 120zł
Duch Lasu - 25km -100zł
Boginka - 10 km – 60zł

19.2. Opłatę za udział w zawodach należy uiścić:
przelewem - na konto: mBank 09 1140 2004 0000 3102 6615 1080 tytuł wpłaty: Duch Pogórza + imię i nazwisko osoby/osób + dystans za które wysyłana
jest oplata startowa.


LINK DO ZAPISÓW

19.3. Zwroty wpisowego:
- do 31 maja— 50 % wpisowego
- od 1 czerwca — brak zwrotu wpisowego.
Możliwość zamiany lub odsprzedaży miejsca na liście przyjmujemy do 20 lipca.
20. Baza zawodów
Baza zawodów będzie miała miejsce w Dom Kultury - Słonne, 37-750 Dubiecko
21. Zakwaterowanie
Organizator nie zapewnia noclegu.
22. Świadczenia
Uczestnikom zawodów zapewniamy:
a) udział w rywalizacji na wybranym dystansie,
b) napoje i lekkie posiłki na punktach odżywczych;
c) posiłek regeneracyjny po biegu,
d) numer startowy ,
e) elektroniczny pomiar czasu,
f) pamiątkowy medal
g) trofea dla najlepszych zawodniczek i zawodników na każdej z tras,
h) pamiątkowe gadżety z biegu

23. Kibice
Cała trasa zawodów jest otwarta dla kibiców.
24. Komunikat techniczny
Przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny, w którym zostaną podane szczegółowe i dodatkowe informacje o Biegu.
25. Ochrona wizerunku i dane osobowe
Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach, innych zdarzeniach mających związek z Duch Pogórza oraz materiałach promocyjnych Biegu. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów poprzez podpisanie listy startowej.

26. Uczestnik biegu przy odbiorze numeru startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres CHRONOSPORTS sp. z o.o. ul. Dzierżonia 4 42-221 Częstochowa
27. Uczestnicy podpisując formularz zgłoszeniowy w dniu biegu (przy odbiorze numeru startowego) oświadczają, że są sprawni fizycznie i zdolni od udziału w biegu na wybranym przez siebie dystansie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności stan zdrowia uczestników.
28. Organizatorzy
Stowarzyszenie Duch Pogórza
29. Kontakt
duchpogorza@gmail.com
Tel. 694451929
30. Postanowienia końcowe
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika. Informacje o ewentualnych zmianach w regulaminie pojawią się na stronie zawodów. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

 

pozostałe informacje